Załącznik nr 1       Formularz odstąpienia od umowy

           

………………...................................., dnia ……………….... r.
Miejscowość
……………………….........................................………

……………………….........................................………

……………………….........................................………
(imię, nazwisko i adres Konsumenta)
Zygmunt Slawik
Sklep Krakimport
32-020 Wieliczka
Pawlikowice 211Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) odstępuję od umowy zakupu 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

z dnia…………………………. zawartej za pośrednictwem strony internetowej www.Krakimport.pl.

Proszę o zwrot przelewem bankowym na rachunek:


……………….............................……………….........................................………............……… .

 


……………………….........................................………
(własnoręczny podpis)