REGULAMIN
Regulamin Sklepu Internetowego Krakimport


I. Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:


Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego.

Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.u.Nr16, poz 93 ze zm).

Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.Krakimport.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia.

Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana pomiędzy Właścicielem Sklepu, a Klientem, z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów - Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000r., tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1225).

Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. tj. z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.Nr 141 poz. 1176 ze zm.).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego. Użytkownik, który składa Zamówienie na Towar nabywa status Klienta.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności i liczbę Towaru oraz inne informacje wymagane przez Właściciela Sklepu.

Właściciel Sklepu – Zygmunt Slawik z siedzibą w Pawlikowice 211 32-020 Wieliczka,

działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dla m.Wieliczka, o numerze NIP:6831816138, Regon  120844452

II. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.


Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Sklep Internetowy prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.

Niniejszy regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego,
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego,
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego,
d) tryb postępowania reklamacyjnego,
e) zasady polityki ochrony danych osobowych.
Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego są następujące:

a) Komputer z dostępem do Internetu;
b) Dostęp do poczty elektronicznej;
c) Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;
d) Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego oraz pobrać go i sporządzić wydruk.
Informacje o Towarach podane w Sklepie Internetowym w szczególności ich opisy, parametry, zdjęcia oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowią natomiast oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
Sklep internetowy przyjmuje i realizuje zamówienia z ograniczeniem do granic terytorialnych Rzeczpospolitej Polskiej.
Właściciel Sklepu dokłada najwyższych starań, aby Użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego przez 24 godziny na dobę, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw.

III. Zasady Korzystania ze Sklepu Internetowego


Użytkownicy mają możliwość założenia w Sklepie Internetowym indywidualnego konta Klienta poprzez dokonanie rejestracji w Sklepie Internetowym. Zarejestrowanie i utworzenie konta w Sklepie Internetowym nie jest jednak warunkiem składania Zamówień w Sklepie Internetowym i zawierania Umów sprzedaży.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronach Sklepu Internetowego, w którym Użytkownik musi podać następujące dane: imię i nazwisko, ares (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.
Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
Właściciel Sklepu może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem jego indywidualnego konta, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklep Internetowego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszenie prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Sklepu Internetowego ,
c) dopuścił się innych zachowań, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub godzących w dobre imię Właściciela Sklepu, jego pracowników, współpracowników lub kontrahentów.
Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Właściciela Sklepu.
Użytkownik korzystając ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa
b) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej,
c) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
e) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa postanowieniami Regulaminu.


IV. Procedura składania Zamówień i zawierania Umowy sprzedaży

W celu złożenia Zamówienia należy wejść na stronę internetową http://www.Krakimport.pl dokonać wyboru Towarów, które oznaczone są jako „dostępne”, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu Internetowego.
Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka.
W trakcie procedury zamawiania - do momentu naciśnięcia przycisku "zamawiam", Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru, w tym celu należy kierować się wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
Po podaniu przez Użytkownika korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
W celu dokonania Zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika danych, w tym danych osobowych, umożliwiające kontakt i wysyłkę towaru. Dane niezbędne do złożenia Zamówienia to: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Towar, ilość Towaru, miejsce i sposób dostawy oraz sposób płatności.
Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że pozbawiony wad Towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców zewnętrznych Sklepu Internetowego. W przypadku niedostępności części Towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o tym fakcie i podejmuje decyzję o sposobie realizacji Zamówienia (częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia). W wypadku niemożności realizacji Zamówienia z przyczyn zależnych od Sklepu Internetowego w terminie 30 dni od dnia złożenia Zamówienia zawarta umowa wygasa, a Sklep Internetowy informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową i zwraca mu otrzymaną od niego należność za tę część Zamówienia, która nie została zrealizowana (jeżeli została wcześniej wpłacona przez Klienta na rachunek Sklepu Internetowego).
Chwilą zawarcia Umowy sprzedaży jest wysłanie na adres e-mail podany przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Sklep Internetowy Zamówienia do realizacji. W przypadku potwierdzenia przyjęcia do realizacji części Zamówienia, Umowa sprzedaży zostaje zawarta, co do tej części Zamówienia.
Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Klientem za pośrednictwem poczty internetowej lub telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia lub wyjaśnienia niejasności. Brak możliwości kontaktu z klientem lub niewyjaśnienie wątpliwości uprawnia Właściciela Sklepu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
Jeżeli Klient założył indywidualne konto w Sklepie Internetowym szczegóły Zamówienia dostępne są również w zakładce „Twoje konto”.

V. Czas realizacji Zamówienia i dostawa


Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.
Dostawa zamówionych Towarów odbywa się na koszt Klienta za pośrednictwem wybranej przez Właściciela Sklepu firmy kurierskiej. Koszty dostawy wskazywane są każdorazowo przy składaniu Zamówienia.
Zamówienia przekraczające określoną wartość są wysyłane na koszt Sklepu Internetowego. Informacja o aktualnie obowiązującym limicie Zamówienia, od którego przekroczenia Zamówienia wysyłane są na koszt Sklepu Internetowego jest umieszczona na stronach Sklepu Internetowego.
Sklep Internetowy dokłada starań, aby wszystkie Zamówienia realizowane były w terminie  14 dni roboczych licząc od dnia:

a) wpływu na rachunek bankowy Właściciela Sklepu pełnej kwoty ceny za Towar – w przypadku wyboru metody płatności przelewem lub płatności elektronicznej obsługiwanej przez systemy PayU, Przelewy24 lub PayPal,

b) otrzymania przez Sklep Internetowy Zamówienia – w przypadku wyboru m2490etody płatności za pobraniem.

VI. Ceny i metody płatności


Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, tzn. zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a) rozliczenie transakcji za pobraniem (zapłata ceny za Zamówienie dokonywana jest przy odbiorze przesyłki do rąk kuriera),

b) rozliczenie transakcji za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek bankowy Właściciela Sklepu:


Slawik Zygmunt
Sklep Krakimport
KBS Nr Konta:66 85910007 2071 0124 8779 0001

c) rozliczenie transakcji za pośrednictwem płatności elektronicznej przy użyciu systemu PayU, Przelewy24 lub PayPal na zasadach obowiązujących dla tych systemów.
W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności wskazanej w ust. 2 pkt b lub c Klient zobowiązany jest zapłacić całość ceny za Zamówienie w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia wysłania przez Sklep Internetowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.
Do każdego Zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży lub faktura VAT na życzenie, przesyłane Klientowi wraz z Towarem.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy


Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów, Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn i zwrócić kupiony towar w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie, które musi nastąpić do 14 dni od otrzymania przesyłki przy czym, do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Właściciel Sklepu zachęca do korzystania z przygotowanego formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i dostępnego pod adresem internetowym: http://www.Krakimport.pl/odstopienie Klientowi przysługuje możliwość odstąpienia od umowy w innej formie niż formularz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Zachowanie formy formularza jest jednak wskazane i ułatwi proces odstąpienia od umowy.
Płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana w terminie 14 dni kalendarzowych na konto bankowe podane w formularzu zwrotu. W przypadku braku podania rachunku bankowego, płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Klienta, z którego nastąpiła płatność ceny, a w przypadku braku takiego rachunku – przekazem pocztowym, chyba że Właściciel Sklepu ustali z Klientem inny sposób zwrotu.
Zwrot Towaru następuje na koszt Klienta.
Możliwy jest wyłącznie zwrot Towaru lub Towarów będących w nienaruszonym stanie, wyłącznie w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (tzn. towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony, opakowanie jest integralną częścią towaru).

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów


W chwili odbioru Towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne widoczne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić kurierowi oraz skontaktować się z Działem Reklamacji Właściciela Sklepu pod nr tel. +48 604828585 lub drogą elektroniczn zyga111@op.pl. W przypadku, gdy kurier odmówi podpisania protokołu, nie należy przyjmować, ani kwitować przesyłki i niezwłocznie skontaktować się z Właścicielem Sklepu zgodnie z podanymi wyżej danymi teleadresowymi.
Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta wynikających z Ustawy o sprzedaży konsumenckiej lub z niniejszego Regulaminu należy kierować na adres zyga111@op.pl Klient w zgłoszeniu reklamacyjnym powinien podać przyczynę reklamacji.
Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych.
Właściciel Sklepu nie jest producentem Towarów, w związku z czym to producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej (jeżeli producent załączył taką kartę).

IX. Wymiana Towaru


Jeżeli Klient po otrzymaniu Towaru zgodnego ze złożonym przez niego Zamówieniem i odpowiadającego treści zawartej Umowy sprzedaży („towar pełnowartościowy”) stwierdzi, iż Towar nie odpowiada Klientowi, Klient ma prawo wymienić zakupiony towar na inny Towar aktualnie dostępny w Sklepie Internetowym.
Klient ma możliwość skorzystania z prawa do wymiany Towaru zgodnie z niniejszym artykułem IX w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru. Dla zachowania powyższego terminu konieczne jest złożenie oświadczenia chęci wymiany Towaru za pośrednictwem poczty e-mail na adres: zyga111@op.pl
Wymiana Towaru zgodnie z niniejszym artykułem IX następuje po zwrocie przez Klienta na jego koszt pierwotnie zakupionego Towaru lub Towarów będących w nienaruszonym stanie, wyłącznie w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (tzn. towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony, opakowanie jest integralną częścią towaru) na adres:

Zygmunt Slawik
Sklep Krakimport
32-020 wieliczka
Pawlikowice 211

Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu
W przypadku naruszenia ust. 3 powyżej przez Klienta, Sklep Internetowy może nie uwzględnić wniosku o wymianę i odesłać Towar lub Towary klientowi na jego koszt.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego może zgłaszać na adres e-mail: zyga111@op.pl
Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni roboczych.

XI. Dane osobowe


Dane osobowe Użytkowników podawane podczas rejestracji w Sklepie Internetowym, przy składaniu Zamówień lub przy zapisach do newslettera są przetwarzane przez Właściciela Sklepu wyłącznie w celu realizacji Zamówień (w tym w celu ewentualnego nawiązania kontaktu z Użytkownikiem) oraz ewentualnie usługi newslettera, jeżeli Użytkownik wyraził wolę otrzymywania newslettera.
Dane osobowe Użytkowników mogą być również przetwarzane w szeroko rozumianych celach marketingowych, o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele marketingowe jest dobrowolne i nie stanowi warunku realizacji Zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym.
Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników są przetwarzane przez Właściciela Sklepu działającą jako Administrator Danych Osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkowników pozyskiwane za pośrednictwem Strony Internetowej są przeznaczone do użytku wewnętrznego spółki Właściciela Sklepu i nie zostaną przekazane innym podmiotom trzecim za wyjątkiem podmiotów, za pośrednictwem których następuje dostawa towaru do Klienta. Użytkownik dysponuje prawem wglądu i wnoszenia poprawek do swoich danych osobowych oraz do wyrażenia sprzeciwu co do ich przetwarzana i żądania zaprzestania ich przetwarzania w ogóle, co jednak wiązać się może z niemożliwością realizacji złożonego Zamówienia lub innych uprawnień przewidzianych niniejszym Regulaminem.
Użytkownik może wyrazić osobną zgodę na kontakt telefoniczny ze strony Sklepu Internetowego na wskazany numer telefonu w szeroko rozumianych celach marketingowych, również przy wykorzystaniu systemów automatycznych, w tym w celu przekazaniu informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana.
Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Polityka Prywatności (Załącznik nr 2 do Regulaminu).